EN

Ochrana osobných údajov

Dokument na stiahnutie

Zásady spracovania osobných údajov pre zákazníkov spoločnosti Aledo.sk s.r.o. podľa GDPR

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov spoločnosti Aledo.sk s.r.o., IČO:

50783572, so sídlom Za plavárňou 8955/17, 010 08 Žilina, zapísanej v obchodnom registri vedenom

Okresným súdom v Žiline pod č. zápisu 67376/L („Zásady“ a „spoločnosť Aledo.sk“) je

poskytnúť zákazníkom informácie o tom,

– aké osobné údaje spoločnosť Aledo.sk ako správca spracováva o fyzických osobách pri

poskytovaní služieb a pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Aledo.sk

a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi,

– k akým účelom a ako dlho spoločnosť Aledo.sk tieto osobné údaje v súlade s platnými

právnymi predpismi spracováva,

– komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a takisto informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v

súvislosti so spracovaním ich osobných údajov prináležia.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Aledo.sk a primerane aj

ich zástupcov či kontaktných osôb, užívateľov služieb spoločnosti Aledo.sk, záujemcov o služby

spoločnosti Aledo.sk a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Aledo.sk,

a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcim ich postaveniu voči spoločnosti Aledo.sk.

Tieto Zásady sú účinné od 08.06.2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane

fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“) na účely zabezpečenia

informačnej povinnosti spoločnosti Aledo.sk ako správcu podľa čl. 13 GDPR.

A. Kategória osobných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je spoločnosť

Aledo.sk schopná identifikovať. V súvislosti s poskytovaním služieb môže zo strany spoločnosti Aledo.sk

dôjsť k spracovaniu nasledujúcich kategórií osobných údajov

1. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Takéto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Ide najmä o:

– akademický titul

– meno a priezvisko

– názov obchodnej firmy

– IČO, DIČ

– adresa sídla alebo miesta podnikania

– fakturačná adresa

Aledo.sk s.r.o. so sídlom Za plavárňou 8955/17, Žilina 010 08, Slovenská republika, IČO: 50 783 572, zapísaná

v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67376/L 1

– identifikačné údaje platiteľa vyúčtovania

– bankové spojenie

2. Kontaktné údaje

– kontaktné telefónne číslo

– kontaktný e-mail

– adresy na sociálne siete (v prípade prihlásenia sa cez Facebook alebo Gmail)

3. Údaje spracované na základe vášho súhlasu

Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností alebo ochranu

oprávnených záujmov spoločnosti Aledo.sk, a tiež ich spracovanie umožní spoločnosti Aledo.sk

zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo zákazníkov naozaj zaujíma a prípadne zákazníkov informovať o

ponukách, ktoré sú pre nich vhodné. Tieto údaje sú spracované len v prípade udelenia súhlasu a môžu

byť spracované počas platnosti tohto súhlasu.

Ide najmä o:

– údaje získané marketingovými prieskumami (sú spracované u zákazníkov služieb spoločnosti

Aledo.sk na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely),

– záznamy o správaní sa na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou Aledo.sk získané z

cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači (sú spracované pre vylepšenie prevádzky

internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Aledo.sk, internetovú reklamu a v prípade

súhlasu so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely sú tieto údaje spracované spoločne s

ostatnými osobnými údajmi pre tento účel).

B. Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje

priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu spoločnosti Aledo.sk alebo na základe zákona (bez

súhlasu), pre iné len na základe súhlasu.

1. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti Aledo.sk

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností spoločnosti

Aledo.sk a ochranu oprávnených záujmov spoločnosti Aledo.sk je povinné. Bez poskytnutia osobných

údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Ku spracovaniu osobných údajov pre tieto

účely nie je zákonom vyžadovaný súhlas od dotknutej osoby. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a

plnenia zákonných povinností nemožno odmietnuť.

Ide najmä o tieto základné čiastkové účely:

– zabezpečovanie prevádzky a ochrany elektronických komunikačných sietí (plnenie zmluvy),

– poskytovanie elektronických komunikačných služieb, platobných transakcií, poskytovanie ďalších

služieb (plnenie zmluvy),

– vyúčtovanie za služby (plnenie zmluvy),

– plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností),

Aledo.sk s.r.o. so sídlom Za plavárňou 8955/17, Žilina 010 08, Slovenská republika, IČO: 50 783 572, zapísaná

v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67376/L 1

– účely ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného konania a pre naplnenie povinnosti

súčinnosti s Políciou Slovenskej republiky a ďalšími štátnymi orgánmi (plnenie zákonných povinností),

– výmena údajov medzi prevádzkovateľmi webových stránok a poskytovateľmi služieb elektronických

komunikácií pre zabezpečenie prepojenia a prístupu k webovej stránke, ku vzájomnému vyúčtovaniu

(plnenie zmluvy),

– prevádzkovanie kamerových a monitorovacích systémov v priestoroch spoločnosti Aledo.sk na

prevenciu vzniku škôd (oprávnený záujem spoločnosti Aledo.sk),

– vyhodnocovanie správania zákazníka pri využívaní služieb a jeho platobnej morálky pre účely prevencie

vzniku pohľadávok, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutia spoločnosti Aledo.sk o podmienkach

uzatvárania ďalších zmlúv so zákazníkom, pričom rozhodovanie o uzatvorení či neuzavretí ďalších zmlúv

neprebieha automatizovane (oprávnený záujem spoločnosti Aledo.sk),

– vymáhanie pohľadávok od zákazníka a ostatné zákaznícke spory (oprávnený záujem),

– procesy spojené s identifikáciou zákazníka (plnenie zmluvy),

– zabezpečenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby práv spoločnosti Aledo.sk (oprávnený záujem

spoločnosti Aledo.sk),

– evidencia dlžníkov (oprávnený záujem spoločnosti Aledo.sk),

– evidencia zneužívania webovej stránky a elektronických komunikačných služieb (oprávnený záujem

spoločnosti Aledo.sk).

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po

dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú

osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k

dispozícii nižšie.

U zákazníkov služieb spoločnosti Aledo.sk je spoločnosť Aledo.sk oprávnená v prípade, že majú splnené

všetky svoje záväzky voči nej, spracovávať v zákazníckej databáze ich základné osobné, identifikačné,

kontaktné údaje, údaje o službách a údaje z ich komunikácie so spoločnosťou Aledo.sk po dobu 10 rokov

odo dňa ukončenia poslednej zmluvy so spoločnosťou Aledo.sk. V prípade rokovania medzi

spoločnosťou Aledo.sk a potenciálnym zákazníkom o uzavretí zmluvy, ktoré nebolo zavŕšené uzavretím

zmluvy, je spoločnosť Aledo.sk oprávnená spracovávať poskytnuté osobné údaje po dobu 3 mesiacov

od príslušného rokovania.

Faktúry vystavené spoločnosťou Aledo.sk sú podľa §76 v súlade so zákonom č. 222/2004 Zb. O dani z

pridanej hodnoty archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny

dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj zákaznícke

zmluvy. Identifikačné údaje nutné pre poskytovanie služby z preukazu totožnosti zákazníka sú zo strany

spoločnosti Aledo.sk spracovávané podľa §19 zákona č. 297/2008 Zb. o niektorých opatreniach

slúžiacich na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu po dobu 10

rokov odo dňa ukončenia zmluvy zákazníka so spoločnosťou Aledo.sk.

Pre naplnenie tejto zákonnej povinnosti si spoločnosť Aledo.sk ponecháva po dobu 10 rokov odo dňa

ukončenia poslednej služby pre zákazníka kópiu občianskych preukazov s informáciami potrebnými pre

poskytovanie služby spoločnosťou Aledo.sk, pričom ostatné údaje, ktoré nie sú nutné pre poskytovanie

služby, sú na kópii preukazu začiernené.

Kamerové záznamy z predajní a z priestorov spoločnosti Aledo.sk a okolia budov spoločnosti Aledo.sk

sú spracovávané maximálne po dobu 90 dní odo dňa nadobudnutia kamerového záznamu.

2. Spracovávanie údajov zákazníkov služieb spoločnosti Aledo.sk so súhlasom pre obchodné účely

Aledo.sk s.r.o. so sídlom Za plavárňou 8955/17, Žilina 010 08, Slovenská republika, IČO: 50 783 572, zapísaná

v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67376/L 1

Osobné údaje zákazníka spoločnosti Aledo.sk spracovávame s jeho súhlasom pre obchodné účely. So

súhlasom pre obchodné účely bude spoločnosť Aledo.sk od dátumu účinnosti týchto Zásad spracovávať

osobné údaje zákazníka primárne pre vytvorenie vhodnej ponuky produktov a služieb spoločnosti

Aledo.sk alebo tretích strán a v súvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písomne,

prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie

prostredníctvom kontaktných údajov alebo čísiel služby. Preto si spoločnosť Aledo.sk bude tiež o

zákazníkoch, ktorí tento súhlas udelia, uchovávať údaje o ich typovom správaní pri využívaní služieb

spoločnosti Aledo.sk a vytvárať a uchovávať anonymizované analýzy správania. Všetky tieto činnosti sú

nevyhnutne potrebné pre oslovenie zákazníkov vhodnými marketingovými ponukami.

Poskytnutie súhlasu na obchodné účely je dobrovoľné a zákazník ho môže kedykoľvek odvolať. Tento

súhlas zostáva v platnosti počas využívania služieb spoločnosti Aledo.sk a nasledujúce 3 roky potom

alebo dovtedy, kým ho zákazník neodvolá. Na obchodné účely môžu byť na základe súhlasu spracované

všetky kategórie údajov uvedené v sekcii A tohto dokumentu (okrem podpisu a kópie identifikačných

dokladov), a to po dobu, po ktorú je spoločnosť Aledo.sk oprávnená tieto údaje evidovať na účely

poskytovania služieb, plnenie zákonných povinností a ochranu svojich oprávnených záujmov, najdlhšie

však do odvolania súhlasu či do uplynutia doby 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb

so spoločnosťou Aledo.sk, pokiaľ zákazník súhlas skôr neodvolá. Ak subjekt údajov svoj súhlas odvolá,

nie je tým dotknuté spracovanie jeho osobných údajov zo strany Aledo.sk na iné účely a na základe iných

právnych titulov, v súlade s týmito zásadami spracovania osobných údajov. Zákazník spoločnosti

Aledo.sk v prípade, že umožňuje využitie tejto služby používateľom, potvrdzuje v rámci udelenia súhlasu

so spracovaním osobných údajov na obchodné účely, že je oprávnený súhlas ohľadom údajov

vzťahujúcich sa k užívateľom služby odlišným od zákazníka udeliť.

3. Spracovávanie údajov dotknutých osôb, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením

prostredníctvom elektronického kontaktu alebo pri osobnom kontakte so zamestnancom spoločnosti

Aledo.sk

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu,

spracováva spoločnosť Aledo.sk s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase kontakty, ktoré jej subjekt

dá k dispozícii na účely marketingového oslovenia s ponukou služieb spoločnosti Aledo.sk. Ak je tento

súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Aledo.sk, sú

spoločne s týmito kontaktami spracované aj údaje z cookies spoločnosti Aledo.sk, ktoré sú umiestnené

na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt

cookies vo webovom prehliadači povolené.

4. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Aledo.sk

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom

záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou

Aledo.sk, a to na účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok Aledo.sk a pre účely

internetovej reklamy spoločnosti Aledo.sk.

C. Zdieľanie osobných údajov s inými správcami

Spoločnosť Aledo.sk je podľa zákona č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa pre účely ochrany práv a

právom chránených záujmov predávajúcich a spotrebiteľov oprávnená bez súhlasu odovzdať

identifikačné údaje, údaje vypovedajúce o bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti subjektu údajov

do registrov, ktoré slúžia na vzájomné informovanie predávajúcich o schopnosti a ochote spotrebiteľov

plniť svoje záväzky. Toto odovzdanie sa vzťahuje aj na vzťahy vzniknuté v rámci podnikania alebo inej

Aledo.sk s.r.o. so sídlom Za plavárňou 8955/17, Žilina 010 08, Slovenská republika, IČO: 50 783 572, zapísaná

v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67376/L 1

samostatnej zárobkovej činnosti subjektu údajov. Spoločnosť Aledo.sk je oprávnená odovzdať osobné

údaje alebo umožniť k nim prístup spoločnosti ALIS Tech s.r.o., IČO: 06728103, sídlom Purkyňova

649/127, Medlánky, 612 00 Brno, Česká republika. Subjekt údajov s odovzdaním osobných údajov tejto

spoločnosti týmto súhlasí.

D. Kategórie príjemcov osobných údajov

Spoločnosť Aledo.sk pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované

služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané spoločnosťou Aledo.sk,

majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od

spoločnosti Aledo.sk a nesmie ich využiť inak. ide najmä o poskytovateľa poštového a dopravného

doručovania, vymáhanie dlžných pohľadávok, činnosť znalcov, advokátov, audítorov, správy IT

systémov, internetovú reklamu alebo obchodné zastúpenie. K odovzdaniu a spracovaniu osobných

údajov dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť Aledo.sk ďalej v rámci plnenia svojich

zákonných povinností odovzdáva osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou

legislatívou.

E. Spôsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť Aledo.sk spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Spoločnosť Aledo.sk vedie

evidenciu všetkých činností, a to ako ručných, tak automatizovaných, pri ktorých dochádza ku

spracovaniu osobných údajov.

F. Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Podľa nariadenia má subjekt údajov v prípade, že bude pre spoločnosť Aledo.sk identifikovateľnou

fyzickou osobou a preukáže spoločnosti Aledo.sk svoju totožnosť, nasledujúce práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom                                                                                   

Podľa čl. 15 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak

právo získať od spoločnosti Aledo.sk:

– potvrdenie, či spracováva osobné údaje,

– informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým

osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať

od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie

ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, o práve podať sťažnosť na dozornom

úrade, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu

údajov, o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o

vhodných zárukách pri odovzdaní údajov mimo EÚ,

– v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu

osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť Aledo.sk oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať

primeraný poplatok. Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné

uplatniť písomne na adresu sídla spoločnosti Aledo.sk. Právo na kópiu osobných údajov bude možné

uplatniť v centrále spoločnosti Aledo.sk na adrese Za plavárňou 8955/17, 010 08, Žilina, za podmienky

doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

2. Právo na opravu nesprávnych údajov

Aledo.sk s.r.o. so sídlom Za plavárňou 8955/17, Žilina 010 08, Slovenská republika, IČO: 50 783 572, zapísaná

v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67376/L 1

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom

spoločnosť Aledo.sk spracováva. Zákazník spoločnosti Aledo.sk má povinnosť oznamovať zmeny svojich

osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný poskytnúť spoločnosti Aledo.sk

súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracováva, nie sú presné. Opravu vykoná

spoločnosť Aledo.sk bez zbytočného odkladu, vždy však vzhľadom na dané technické možnosti. Žiadosť

o opravu osobných údajov je možné uplatniť v centrále spoločnosti Aledo.sk na adrese Za plavárňou

8907/15, 010 08, Žilina, za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

3. Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak

spoločnosť Aledo.sk nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Pokiaľ sa

subjekt údajov bude domnievať, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť

písomne na spoločnosť Aledo.sk.

4. Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR má subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, ak

bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich

spracovaniu, a to písomne na adresu sídla spoločnosti Aledo.sk.

5. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovanie

Podľa čl. 19 GDPR dotknutá osoba má právo na oznámenie zo strany spoločnosti Aledo.sk v prípade

opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu

osobných údajov, budeme informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako

nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti subjektu údajov môžeme poskytnúť

informáciu o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol

správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať

spoločnosť Aledo.sk o poskytnutie týchto údajov inému správcovi. Ak nám v rámci zmluvy o poskytovaní

služieb alebo na základe súhlasu poskytne subjekt údajov osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva

automatizovane, má právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo

čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj vami určenému správcovi, ak

bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať. V prípade, že

by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno

vašej žiadosti vyhovieť. Žiadosť je možné uplatniť v sídle spoločnosti Aledo.sk po doručení odôvodnenej

žiadosti.

7. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR bude mať subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z

dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti Aledo.sk. V prípade, že spoločnosť Aledo.sk nepreukáže, že

existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a

slobodami dotknutej osoby, spoločnosť Aledo.sk spracovanie na základe námietky ukončí bez

zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla spoločnosti Aledo.sk.

8. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Aledo.sk s.r.o. so sídlom Za plavárňou 8955/17, Žilina 010 08, Slovenská republika, IČO: 50 783 572, zapísaná

v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67376/L 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie

je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď elektronicky na email

aledo@aledo.sk alebo v centrále spoločnosti Aledo.sk na adrese Za plavárňou 8955/17, 010 08, Žilina.

Súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je možné

kedykoľvek odvolať elektronicky na email aledo@aledo.sk alebo v centrále spoločnosti Aledo.sk na

adrese Za plavárňou 8955/17, 010 08, Žilina. Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť

nastavením webového prehliadača.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na

automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho

obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť Aledo.sk uvádza, že nevykonáva automatizované

rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre subjekty údajov.

10. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, máte právo podať

sťažnosť na niektorom dozornom úrade, najmä v štáte obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania

alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných

údajov je porušené GDPR. V Slovenskej republike je týmto dozorným úradom Úrad na ochranu

osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). O pokroku v riešení

sťažnosti a o jeho výsledku vás informuje dozorný úrad, na ktorom podáte sťažnosť.

11. Oznamovanie prípadov porušenia bezpečnosti osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je zabezpečená tiež povinnosťou každého správcu oznámiť vám bez

zbytočného odkladu porušenie zabezpečenia vašich osobných údajov, ak je pravdepodobné, že bude

mať určitý prípad porušenia za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody. Táto informačná

povinnosť sa nevyžaduje pri zavedení určených ochranných opatrení, alebo by jej splnenie vyžadovalo

neprimerané úsilie.