Obchodné Podmienky

Obchodné podmienky

 

Spoločnosť Aledo.sk s.r.o., so sídlom: Vysokoškolákov 2989/6, 010 08 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 50 783 572, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:
67376/L, za spoločnosť oprávnený konať: Ing. Martin Ševčík, konateľ spoločnosti, za účelom
podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Dodávateľom a osobami, ktoré majú
záujem o Tovar, prípadne aj o jeho Montáž resp. si objednali Tovar prípadne aj jeho Montáž
u Dodávateľa vydáva tieto obchodné podmienky.
Článok I.
Základné pojmy

1. „Podmienky" rozumejú sa tieto obchodné podmienky Dodávateľa, ktoré upravujú práva
a povinnosti Dodávateľa a Nadobúdateľa pri uzatváraní a plnení Zmluvy, pričom Podmienky sú
zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
2. „Dodávateľ" sa pre účely týchto Podmienok rozumie spoločnosť Aledo.sk s.r.o., so sídlom:
Vysokoškolákov 2989/6, 010 08 Žilina, IČO: 50 783 572, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 67376/L;
3. „Nadobúdateľ" pre účely týchto Podmienok sa rozumie právnická osoba, alebo fyzická osoba –
podnikateľ v zmysle ust. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka so sídlom/miestom podnikania na
území Slovenskej republiky, osoba – podnikateľ podľa príslušných predpisov medzinárodného
práva platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá nemá sídlo/miesto podnikania na
území Slovenskej republiky a ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných
a účinných na území Slovenskej republiky a ktorá má záujem o dodanie Tovaru prípadne spolu
s jeho Montážou Dodávateľom, a/alebo ktorá si objednala u Dodávateľa Tovar prípadne aj jeho
Montáž v súlade s týmito Podmienkami;
4. „Strany" – sa pre účely týchto Podmienok rozumie Nadobúdateľ a Dodávateľ;
5. „Tovar" sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar ponúkaný Dodávateľom na Stránke
v Online katalógu, ako aj tovar ponúkaný Dodávateľom v individuálnej predzmluvnej
komunikácii s Nadobúdateľom.
6. „Montáž" sa rozumie osadenie Tovaru objednaného Nadobúdateľom a dovezeného Dodávateľom
na Miesto plnenia podľa Cenovej ponuky;
7. „Dielo" sa rozumie realizácia Montáže v súlade so Špecifikáciou, ktorá je súčasťou Cenovej
ponuky pri Zmluve o Dielo;
8. „Špecifikácia" sa pre účely týchto Podmienok rozumie dokument, ktorý detailne definuje
technické riešenie Diela a slúži ako zadanie pre uskutočnenie Diela. Určuje rozsah a spôsob
zhotovenia Diela na základe Cenovej ponuky.
9. „Miesto plnenia" sa pre účely týchto Podmienok rozumie miesto určené Nadobúdateľom pri
Objednávke, kde sa má uskutočniť dovoz Tovaru, prípadne vykonanie Diela;
10. „Objednávka" sa rozumie akceptácia Cenovej ponuky spolu s týmito Podmienkami, ktorá
spočíva v prejave vôle Nadobúdateľa akceptovať obsah Cenovej ponuky a Podmienok oznámený
prostredníctvom e-mailovej správy z e-mailovej adresy oznámenej Nadobúdateľom Dodávateľovi,
prípadne z e-mailovej adresy, na ktorú bola Cenová ponuka Nadobúdateľovi zasielaná. Dodávateľ
je oprávnený v Cenovej ponuke ako podmienku uzatvorenia Zmluvy žiadať od Nadobúdateľa
úhradu Zálohy na Cenu. V takom prípade je Zmluva uzatvorená až pripísaním Zálohy na účet
Dodávateľa uvedený v Cenovej ponuke.

11. „Cenová ponuka" sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito
určená cena Tovaru a/alebo cena Tovaru a realizácie Diela na základe požiadaviek vymienených
Nadobúdateľom v rámci predzmluvnej komunikácie. Súčasťou Cenovej ponuky bude podrobná
Špecifikácia, pri uzatváraní Kúpnej zmluvy identifikácia dopravcu, ktorý uskutoční prepravu
Tovaru, ako aj miesta, z ktorého dopravca Tvora určený pre Nadobúdateľa prevezme.
12. „Preberací protokol" sa rozumie dokument, ktorý vystaví Dodávateľ Nadobúdateľovi pri
prevzatí Tovaru/Diela a ktorý obsahuje identifikačné údaje Dodávateľa a Nadobúdateľa,
označenie prebraného Tovaru/Diela, poznámky, ktoré majú záujem strany zaznamenať, vrátane
prípadných Vád, dátum prevzatia, podpisy strán; k Preberaciemu protokolu bude priložený dodací
list, na ktorom bude identifikovaný Tovar/Dielo;
13. „Stránka" sa rozumie internetová stránka www.aledo.sk;
14. „Zmluva" sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe Akceptácie
Cenovej ponuky Nadobúdateľa Dodávateľom, zakladajúci záväzkový vzťah medzi Dodávateľom
a Nadobúdateľom.
15. „On-line katalóg" sa pre účely týchto Podmienok rozumie aplikácia, prevádzkovaná
Dodávateľom v elektronickej forme na Stránke, v ktorom je uvedená špecifikácia ponúkaného
Tovaru.
16. „Cena" sa pre účely týchto Podmienok rozumie cena za Tovar/Dielo spolu s príslušnou sadzbou
DPH. Cena je uvedená v Cenovej ponuke a je vyobrazená v mene Euro.
17. „Obchodný zákonník" – rozumie sa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (v platnom znení);

Článok II.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je
a) záväzok Dodávateľa previesť vlastnícke právo k Tovaru vrátane všetkých jeho súčastí na
Nadobúdateľa podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Nadobúdateľa Tovar vrátane
všetkých jeho súčastí prijať do svojho vlastníctva, prevziať ho a zaplatiť Dodávateľovi Cenu
(ďalej len „Kúpna zmluva") v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok, alebo ak je predmetom
Objednávky Montáž tak
b) záväzok Dodávateľa riadne a včas, v súlade so Špecifikáciou uvedenou v Cenovej ponuke a so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, zhotoviť Dielo a záväzok Nadobúdateľa zaplatiť
Dodávateľovi za zhotovenie Diela Cenu, poskytnúť Dodávateľovi primeranú súčinnosť a
prevziať od Dodávateľa riadne zhotovené Dielo a to za podmienok dohodnutých
v Podmienkach a tejto Zmluve (ďalej len „Zmluva o dielo").

Článok III.

Osobitné podmienky pre Kúpnu zmluvu

A. Všeobecné ustanovenia
1. Zmluva je uzatvorená na základe akceptácie Cenovej ponuky Nadobúdateľom.
2. Dodávateľ si vyhradzuje odmietnuť Objednávku, najmä z dôvodu nedostatku Tovaru o čom
Nadobúdateľa bezodkladne vyrozumie.
3. Dodávateľ je povinný dodať Tovar Nadobúdateľovi za podmienok uvedených v týchto
Podmienkach.

B. Dodanie Tovaru
1. Dodávateľ dodá Tovar v lehote uvedenej v Cenovej ponuke pri uskutočňovaní Objednávky
Nadobúdateľom. Dodávateľ je oprávnený dodaciu lehotu po uskutočnení Objednávky
jednostranne predĺžiť o čom Nadobúdateľa včas vyrozumie. Nadobúdateľ je oprávnený do dvoch
(2) pracovných dní odo dňa tohto vyrozumenia od Zmluvy odstúpiť, alebo predĺženie lehoty
akceptovať. V prípade, ak sa Nadobúdateľ v uvedenej lehote neuskutoční jeden z uvedených
úkonov, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy Dodávateľ.
2. Dodávateľ dodá Tovar Nadobúdateľovi prostredníctvom odovzdania Tovaru na prepravu osobe –
dopravcovi, ktorý je zmluvným partnerom dodávateľa zabezpečujúcim prepravu Tovaru.
Dodávateľ upovedomí Nadobúdateľa o odovzdaní Tovaru na prepravu v deň jeho odovzdania.
3. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Nadobúdateľa jeho odovzdaním dopravcovi
v mieste určenom v Cenovej ponuke.
4. Nadobúdateľ Tovar prevezme na základe Dodacieho listu v Mieste plnenia uvedeného v Cenovej
ponuke a to v čase dohodnutom s Dodávateľom resp. dopravcom. V prípade, ak v dohodnutom
čase Nadobúdateľ Tovar neprevezme, Dodávateľ Tovar na náklady Nadobúdateľa uschová
a súčasne určí náhradný termín dodania o čom Nadobúdateľa upovedomí. Ak si Nadobúdateľ
Tovar neprevezme ani v náhradný termín, Dodávateľ Tovar uschová a následne je ho oprávnený
na náklady Nadobúdateľa predať. V prípade predaja Tovaru si Dodávateľ z výťažku predaja
započíta náklady spojené s úschovou a predajom Tovaru ako aj Náklady spojené s dodaním
Tovaru. Zvyšok výťažku vráti Nadobúdateľovi.
5. Nadobúdateľ je povinný Tovar prevziať aj pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 tohto
článku časť B.
6. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Nadobúdateľa dňom úhrady celej Ceny v zmysle Zmluvy
a týchto Podmienok. Nadobúdateľ do prechodu vlastníckeho práva nie je s Tovarom oprávnený
nijakým spôsobom disponovať a to najmä ho scudziť tretej osobe, či zaťažiť právom tretej osoby
a zároveň nie je oprávnený tento Tovar nijakým spôsobom používať.
C. Kvalita Tovaru a Záruka
1. Dodávateľ zodpovedá za to, že Tovar vrátane všetkých jeho súčastí bude Nadobúdateľovi dodaný
v rozsahu, kvalite a spôsobom v súlade so Zmluvou, aplikovateľnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a technickými normami alebo všeobecne zaužívanými pravidlami a
zvyklosťami, ktoré sa vzhľadom na povahu Tovaru na Tovar vzťahujú, inak v rozsahu a kvalite
umožňujúcich riadne použitie Tovaru Nadobúdateľom, so všetkou odbornou starostlivosťou.
Súčasne sa Dodávateľ zaväzuje, že Tovar nebude mať vady.
2. Dodávateľ zodpovedá za všetky vady, ktoré mal Tovar v čase prechodu nebezpečenstva na Tovare
v zmysle týchto Podmienok a vady, ktoré vzniknú na Tovare po tomto momente s výnimkou vád
vzniknutých v dôsledku nesprávnej manipulácie s Tovarom po prechode nebezpečenstva na
Tovare na Nadobúdateľa v zmysle týchto Podmienok. (ďalej len „Záruka").
3. Dodávateľ poskytuje Záruku na Tovar. Záručná doba je určená vždy v Cenovej ponuke a začína
plynúť odo dňa prechodu nebezpečenstva na Tovare na Nadobúdateľa v zmysle týchto
Podmienok. Pokiaľ v Cenovej ponuke nebude uvedená dĺžka záručnej doby platí, že záručná doba
na Tovar je 24 mesiacov.
4. V prípade výskytu vady, na ktorú sa vzťahuje Záruka, v záručnej dobe má Nadobúdateľ právo
požadovať od Dodávateľa bezplatné odstránenie vady, a to najmä (a) dodaním chýbajúceho
komponentu, alebo (b) opravou Tovaru alebo poškodenej časti Tovaru, ak je vada opraviteľná,

najmä, avšak nielen uvedením nefunkčnej alebo nesprávne fungujúcej akejkoľvek časti Tovaru do
funkčného a správne fungujúceho stavu, alebo (c) poskytnutím primeranej zľavy z Ceny, alebo (d)
poskytnutím iného vhodného riešenia za účelom odstránenia vady, alebo (e) odstránením právnej
vady Tovaru. Konečná voľba medzi vyššie uvedenými právami patrí výhradne Dodávateľovi.
5. Nadobúdateľ oznámi Dodávateľovi vadu, na ktorú sa vzťahuje Záruka, na základe reklamácie
doručenej Dodávateľovi bez zbytočného odkladu po zistení vady Nadobúdateľom, najneskôr do
piatich (5) pracovných dní odo dňa zistenia vady Nadobúdateľom; doručenie reklamácie môže
Nadobúdateľ vykonať aj formou e-mailovej správy. V reklamácii Nadobúdateľ uvedie povahu
vady a jej prejavy vo funkcionalite alebo bežnom chode a prevádzke Tovaru. Dodávateľ sa
zaväzuje bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie oznámenia o vade, na ktorú sa vzťahuje Záruka.
6. Dodávateľ sa zaväzuje v záručnej dobe na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie zisteného
nedostatku Tovaru alebo akejkoľvek jeho súčasti, ktoré bránia ich riadnemu používaniu v
primeranom čase v závislosti od rozsahu a závažnosti vady, najneskôr do desiatich (10)
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Nadobúdateľom Dodávateľovi.
7. Dodávateľ v prípade zvolenia opravy vady Tovaru, alebo jeho súčasti sa zaväzuje zistenú vadu
Tovaru opraviť. V prípade, že Tovar aj po opakovanom odstránení vád (oprave, úprave)
nezodpovedá požiadavkám uvedeným v ods. 1. tohto článku, Nadobúdateľ si môže uplatniť nárok
na zľavu z ceny primeranú neodstráneným vadám Tovaru, alebo od Zmluvy odstúpiť.

Článok IV

Osobitné podmienky pre Zmluvu o Dielo

A. Všeobecné ustanovenia
1. Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo s odbornou starostlivosťou, v dohodnutej kvalite a
v dohodnutom čase, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
aplikovateľnými individuálnymi správnymi aktmi orgánov verejnej správy, ako aj Cenovou
ponukou, ustanovenými podmienkami v rozsahu a forme určenými Špecifikáciou.
2. Nadobúdateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi Cenu za Dielo spôsobom a vo výške v zmysle
týchto Podmienok.
3. Nadobúdateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie Diela Dodávateľom výlučne po
predchádzajúcej dohode s Dodávateľom a to za dodržiavania bezpečnostných opatrení
a prítomnosti osôb určených Dodávateľom.
4. Strany sú povinné pri vzájomnom plnení povinností podľa Zmluvy poskytovať si vzájomnú
súčinnosť.
B. Spôsob zhotovenia Diela
1. Dodávateľ je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretie osoby a rovnako pri
zhotovovaní Diela použiť ich služby, prácu, materiál alebo iné výrobky.
2. Nadobúdateľ je oprávnený požadovať zmeny Diela počas jeho vykonávania, a to len v prípade, ak
tieto nebudú odporovať technickým požiadavkám Diela uvedeným v Špecifikácii. Vykonanie
dispozičných zmien Diela nie je zahrnuté v cene za Dielo. Cena za vykonanie dispozičných zmien
Diela požadovaných Nadobúdateľom bude fakturovaná samostatne na základe osobitnej dohody
Strán.
3. Uplatnenie práv Nadobúdateľa podľa ustanovení tejto časti tohto článku Podmienok je možné v
rozsahu, v ktorom neovplyvní termíny plnenia záväzkov Dodávateľa voči tretím osobám.

C. Termín zhotovenia Diela a spôsob jeho odovzdania
1. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo v termínoch podľa Cenovej ponuky.
Zhotovením Diela sa rozumie jeho kompletná realizácia v súlade so Špecifikáciou. V prípade
potreby má Dodávateľ právo na predĺženie termínu zhotovenia Diela podľa tohto ustanovenia
Zmluvy o ďalších tridsať (30) dní v prípade, ak potrebu predĺženia termínu zhotovenia Diela bez
zbytočného odkladu oznámi Nadobúdateľovi. Na opakované predĺženie termínu zhotovenia
Diela podľa tohto ustanovenia Zmluvy má Dodávateľ nárok iba v prípade prerušenia realizácie
Diela z dôvodov Vyššej moci.
2. V prípade, ak bude Nadobúdateľ požadovať od Dodávateľa zmeny Diela podľa časti B tohto
článku ods. 2 týchto Podmienok alebo iné zmeny Diela na základe osobitnej dohody uzavretej
medzi Stranami, dôjde medzi Stranami k dohode iného termínu odovzdania Diela Dodávateľom
a termín uvedený v ods. 1 tohto tejto časti tohto článku Podmienok sa nepoužije.
3. Predpokladom odovzdania a prevzatia Diela je okrem jeho riadneho zhotovenia, obhliadky aj
súlad Diela a jeho súčastí so všetkými technickými a inými podmienkami a normami podľa
platných všeobecne záväzných predpisov a príslušných individuálnych správnych aktov orgánov
verejnej správy. V prípade splnenia predpokladov odovzdania a prevzatia Diela podľa
predchádzajúcej vety, odovzdá Dodávateľ Dielo Nadobúdateľovi na základe Preberacieho
protokolu.
4. Nadobúdateľ je oprávnený Dielo užívať po jeho odovzdaní. Dodávateľ je povinný uskutočniť
odovzdanie Diela, na ktoré vyzve Nadobúdateľa najneskôr desať (10) dní pred jeho konaním,
pričom odovzdávanie Diela je Dodávateľ povinný uskutočniť najneskôr v termíne uvedenom v
ods. 1 tejto časti tohto článku Podmienok a po zaplatení celej ceny za Dielo a všetkých
finančných záväzkov, ktoré Nadobúdateľovi vznikli zo Zmluvy. Nadobúdateľ je povinný sa
zúčastniť na odovzdávaní a prevzatí Diela alebo splnomocniť na tento účel písomným
plnomocenstvom svojho zástupcu.
5. Vo výzve na prevzatie Diela podľa ods. 4 tejto časti tohto článku Podmienok Dodávateľ oznámi
Nadobúdateľovi termín (miesto, dátum a čas) preberacieho konania. V prípade, že sa
Nadobúdateľ v tomto termíne nemôže zúčastniť preberacieho konania, je povinný oznámiť túto
skutočnosť Dodávateľovi v priebehu dvoch (2) dní po obdržaní výzvy Dodávateľa podľa ods. 4
tejto časti tohto článku Podmienok a následne bude dohodou Zmluvných strán stanovený nový,
konečný termín Preberacieho konania. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na náhradnom termíne,
určí konečný termín preberacieho konania bez ohľadu na uvedené
6. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať a Nadobúdateľ sa zaväzuje prevziať Dielo. Pri odovzdaní a
prevzatí Diela sa spíše Preberací protokol. Preberací protokol sú povinné podpísať obe strany.
Nadobúdateľ je povinný prevziať Dielo aj s vadami (nedorobkami), ktoré nebránia riadnemu
užívaniu Diela. V prípade, ak sa Nadobúdateľ na preberacom konaní podľa tohto ustanovenia
Zmluvy nezúčastní alebo v prípade, ak Nadobúdateľ odmietne prevziať Dielo bez vážnych
dôvodov a/alebo ak Nadobúdateľ nepodpíše Preberací protokol bez vážnych dôvodov alebo bez
udania dôvodu, Dielo sa bude považovať za riadne odovzdané a prevzaté Nadobúdateľom bez
vád k dátumu stanovenému na prevzatie vo výzve Dodávateľa podľa ods. 4 tejto časti tohto
článku Podmienok. Prevzatím Diela prechádza zároveň na Nadobúdateľa nebezpečenstvo
vzniku škody na Diele.
D. Kvalita Diela a Záruka

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že Dielo vrátane všetkých jeho súčastí a vrátane Používateľskej
dokumentácie bude vyhotovené a Nadobúdateľovi dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom
v súlade so Špecifikáciou, Cenovou ponukou, týmito Podmienkami, aplikovateľnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami alebo všeobecne
zaužívanými pravidlami a zvyklosťami, ktoré sa vzhľadom na povahu Diela na Dielo vzťahujú,
inak v rozsahu a kvalite umožňujúcich riadne použitie Diela Nadobúdateľom, so všetkou
odbornou starostlivosťou. Súčasne sa Dodávateľ zaväzuje, že funkčnosť Diela a možnosti
použitia Diela budú zodpovedať funkčným vlastnostiam a špecifikáciám Diela uvedeným
v Špecifikácii a že Dielo nebude mať Vady.
2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu Diela odo dňa začatia vykonávania Diela, taktiež zodpovedá
za Vady Diela zistené pri jeho odovzdaní a prebratí, zodpovedá za Vady Diela, ktoré sa
vyskytnú počas záručnej doby, pokiaľ majú svoj pôvod v použitých materiáloch, v
technológiách, v pracovných postupoch a vo funkčnosti Diela. (ďalej len „Záruka").
3. Dodávateľ poskytuje Záruku na Dielo, ako aj na spoľahlivý beh a prevádzku Diela v súlade so
Špecifikáciou Diela. Dĺžka Záručnej doby budú predmetom Cenovej ponuky. Záručná doba
začína plynúť odo dňa odovzdania Diela Dodávateľom Nadobúdateľovi na základe
Preberacieho protokolu.
4. V prípade výskytu Vady Diela, na ktorú sa vzťahuje Záruka, v záručnej dobe má Nadobúdateľ
právo požadovať od Dodávateľa bezplatné odstránenie Vady, a to najmä (a) dodaním
chýbajúceho komponentu, alebo (b) opravou Diela alebo poškodenej časti Diela, ak je Vada
Diela opraviteľná, najmä, avšak nielen uvedením nefunkčnej alebo nesprávne fungujúcej
akejkoľvek časti Diela do funkčného a správne fungujúceho stavu, alebo (c) poskytnutím
primeranej zľavy z Ceny Diela, alebo (d) poskytnutím iného vhodného riešenia za účelom
odstránenia Vady Diela, alebo (e) odstránením právnej Vady Diela, pričom voľba medzi vyššie
uvedenými právami patrí výhradne Nadobúdateľovi.
5. Nadobúdateľ oznámi Dodávateľovi Vadu Diela, na ktorú sa vzťahuje Záruka, na základe
reklamácie doručenej Dodávateľovi bez zbytočného odkladu po zistení Vady Diela
Nadobúdateľom, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zistenia Vady Diela
Nadobúdateľom; doručenie reklamácie môže Nadobúdateľ vykonať aj formou e-mailovej
správy. V reklamácii Nadobúdateľ uvedie povahu Vady Diela a jej prejavy vo funkcionalite
alebo bežnom chode a prevádzke Diela. Dodávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu
potvrdiť prijatie oznámenia o Vade Diela, na ktorú sa vzťahuje Záruka.
6. Dodávateľ sa zaväzuje v záručnej dobe na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie zisteného
nedostatku Diela alebo akejkoľvek jeho súčasti, ktoré bránia ich riadnemu používaniu v
primeranom čase v závislosti od rozsahu a závažnosti Vady Diela, najneskôr do troch (3) dní
odo dňa doručenia písomnej žiadosti Nadobúdateľom Dodávateľovi.
7. V prípade ak Dodávateľ neodstráni Vadu Diela v dobe podľa ods. 5 tejto časti tohto článku
týchto Podmienok, Nadobúdateľ je oprávnený (a) požadovať odstránenie Vady Diela
Dodávateľom v dodatočnej lehote, dohodnutej medzi Stranami to aj opakovane, alebo (b)
odstrániť Vadu Diela sám alebo zabezpečiť jej odstránenie prostredníctvom tretej osoby, na
náklady Dodávateľa.
8. Dodávateľ sa zaväzuje zistenú Vadu Diela opraviť podľa požiadaviek Nadobúdateľa. V
prípade, že Dielo aj po odstránení Vád Diela (oprave, úprave) nezodpovedá požiadavkám
Nadobúdateľa, Nadobúdateľ si môže uplatniť nárok na zľavu z ceny primeranú neodstráneným
Vadám Diela alebo od Zmluvy odstúpiť
9. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Nadobúdateľ nemôže používať Dielo pre chyby,
za ktoré zodpovedá Dodávateľ, pričom sa Záruka o túto dobu predlžuje po ukončení obdobia
Záruky dohodnutej v tejto Zmluve.

E. Vlastnícke právo k Dielu a Miesto plnenia
1. Vlastníkom zhotoveného Diela je Dodávateľ to až do momentu kedy Nadobúdateľ uhradí celú
Cenu za Dielo a dôjde k podpisu Preberacieho protokolu oboma Stranami.
2. Dodávateľa bude Dielo vykonávať v Mieste plnenia. Nadobúdateľ zodpovedá za to, že
disponuje vzhľadom na Miesto plnenia všetkými oprávneniami umožňujúcimi Dodávateľovi
vykonať v Mieste plnenia Dielo.
3. Nadobúdateľ je povinný Dodávateľovi poskytnúť všetku súčinnosť, aby mohol Dielo v Mieste
plnenia vykonať a to na požiadanie Dodávateľa zabezpečiť Miesto plnenia tak, aby spĺňalo
všetky podmienky pre riadnu realizáciu Diela.
Článok V.
Cena a platobné Podmienky

1. Cena za vyhotovenie Diela resp. dodanie Tovaru bude predmetom Cenovej ponuky.
2. Cenu zaplatí Nadobúdateľ Dodávateľovi najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
podpisu Preberacieho protokolu oboma Stranami a to na základe faktúry, ktorú Dodávateľ
Nadobúdateľovi doručí v deň podpisu Preberacieho protokolu.
3. K Cene bude Dodávateľ účtovať daň z pridanej hodnoty v sadzbe podľa osobitného právneho
predpisu účinného ku dňu fakturácie Ceny.
4. Akýkoľvek peňažný záväzok Nadobúdateľa podľa tejto Zmluvy sa považuje za uhradený
pripísaním príslušnej peňažnej čiastky (vrátane DPH) na účet Dodávateľa uvedený vo faktúre.
5. Nadobúdateľ je oprávnený faktúru do uplynutia dňa splatnosti vrátiť Dodávateľovi na zmenu,
doplnenie alebo opravu, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo je inak
nesprávne vystavená. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo
vystaví novú faktúru a vyznačí novú lehotu splatnosti. Do doby doručenia opravenej,
zmenenej alebo doplnenej faktúry Nadobúdateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová
lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry
Nadobúdateľovi.

Článok VI.
Trvanie Zmluvy

1. Zmluva je platná a účinná odo dňa Akceptácie Cenovej ponuky – uskutočnenia Objednávky.
2. Zmluvu možno skončiť dohodou Dodávateľa a Nadobúdateľa, alebo odstúpením podľa
ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných na území Slovenskej republiky.
3. Odstúpenie je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej Strane. Za písomné doručenie sa
považuje aj odoslanie odstúpenia na e-mailovú adresu Nadobúdateľa.
4. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej
spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení týchto Podmienok a
tých ustanovení, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Komunikácia medzi Dodávateľom a Nadobúdateľom prebieha v elektronickej forme.
Oznámenia Nadobúdateľa a Dodávateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania

potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane. Nadobúdateľ je oprávnený komunikovať
s Dodávateľom prostredníctvom online formuláru, ktorý je zverejnený na Stránke.
2. Nadobúdateľ je svojimi záväzkami vzniknutými na základe Zmluvy viazaný po celú dobu
platnosti a účinnosti Zmluvy.
3. Dodávateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Stránke, On-line katalógu.
4. Dodávateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich
nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle
Dodávateľa a Dodávateľ ich nemôže ovplyvniť.
5. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy,
ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
6. Všetky spory, ktoré medzi Stranami vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa Strany nedohodnú na zmiernom riešení sporu,
poškodená Strana jej oprávnená uplatniť svoje právo podaním návrhu na začatie konania pred
vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky; ak nemožno miestne príslušný súd
zistiť, pred miestne príslušným súdom podľa sídla Dodávateľa.
7. Dodávateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu
obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť
tieto Podmienky. Dodávateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti
oznámiť Nadobúdateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti
zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie
písomného dodatku k Zmluve.
8. Ak niektoré ustanovenie Podmienok je alebo sa v budúcnosti stane neplatným, neúčinným
a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť
ostatných ustanovení Podmienok a Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť
neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie novým platným, účinným a
vykonateľným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá hospodárskemu účelu pôvodného
ustanovenia. Do tohto času platí zodpovedajúca úprava Obchodného zákonníka a ostatných
príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
9. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14.03.2017.

 

Sídlo spoločnosti

 

Ing. Martin Ševčík
CEO
+421 910 463 685
sevcik@aledo.sk 


Aledo.sk s.r.o.
 
Za plavárňou 8907/15
Žilina 010 08

IČO: 50 783 572

DIČ: 2120467272

aledo@aledo.sk

Všetky kontakty >>